top of page
monster_arrow3.png

STEM английски език

Открийте нашия уникален метод STEM английски език за деца, където ученето се превръща в забавление! В нашия курс децата се потапят в света на английския език чрез вълнуващи игри и интерактивни занимания, които интегрират STEAM подхода - наука, технологии, инженерство, изкуство и математика. Нашата философия е "учене чрез преживяване", където всяко ново знание се усвоява лесно и естествено чрез практически дейности.

Учениците развиват умения за учене, логическо мислене, решаване на проблеми чрез комбиниране на изучаването на английски език със STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика).

За STEM английски език за деца

Подходът STEM английски език за деца предлага уникален метод на обучението по английски език, като комбинира практически и творчески задачи, изследвания, проекти и експерименти. Този иновативен подход не само обогатява езиковите умения на учениците, но и развива техните способности за логическо мислене и работа в екип. 
Чрез интегрирането на STEM подхода (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика), нашият курс стимулира естествената любознателност на учащите и насърчава усвояването на функционален английски език. Така учениците развиват способност да използват английския език ефективно и уверено в ежедневието си. 

STEMY_Class

Защо STEM английски език за деца?

Изучаването на английски език със STEM методологията развива комплексно мислене, като свързва езиковите умения с разнообразни научни области, подготвяйки учениците за успешно справяне с множество предизвикателства в модерния свят

Развива умения за презентиране и слушане с разбиране, изграждайки увереност в говоренето на английски език 

Обогатеното обучение в различни дисциплини с акцент на уроците по STEAM, значително подсилва и разширява приложимите умения в английския език

Какво прави обучението по английски език с метода STEM специално?

ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ УМЕНИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

Съзнаваме, че в бързо променящия се и непредвидим свят, меките умения се превръщат във все по-ценен актив. Поради това, нашият курс по STEM английски език е създаден да подчертава четирите основни компетенции: комуникация, сътрудничество, критично мислене и креативност.

Курсът по STEM английски език мотивира учениците да развиват стратегическо мислене, което ще им бъде от полза в бъдещите академични и професионални начинания. Тази подготовка включва умението да се експериментира, да се приемат грешките като част от процеса на учене, да се разбере, че напредъкът може да бъде неравномерен и че упоритостта води до успех. Нашата програма насърчава развитието на тези умения, като обучава в областта на логическото мислене и аналитичните умения, характерни за програмирането, като се фокусира върху устойчивост, отборната работа и решаване на проблеми. Тези умения са интегрална част от езиковите учебни дейности в учебниците и работните тетрадки, като те не се основават изцяло на технологични средства.

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

Проектно-ориентираното обучение е в основата на нашия учебен курс, предлагайки множество значими предимства. Този метод активира и насочва учебния процес още от неговото начало, осигурявайки на учениците възможността да оформят и управляват своето образователно пътуване. В рамките на STEM английския език, това включва:

 • Въвеждане на конкретен проблем в началото на всеки урок, който стимулира учениците да мислят и да намират решения.

 • Така учениците са свързани с цел, която стимулира тяхната активност и поддържа тяхната мотивация.

 • Проектът става водещ елемент в учебния процес – през уроците учениците постепенно усвояват знанията и уменията, които са им необходими за завършване на своя проект

ОТКЛЮЧВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА

Креативността представлява способността да използваме въображението си за създаване на иновативни и полезни идеи, което е от съществено значение за бъдещите работни места. За това е от решаващо значение да се стимулира това умение от най-ранна възраст. Креативността дава възможност на учениците да използват своите предишни знания в процеса на ново учене.

Когнитивните стратегии, които подпомагат творческия учебен процес, включват брейнсторминг, идентифициране и анализиране на проблеми, обръщане на устойчивите предположения и разширяване на идеите за създаване на нови концепции. Курсът по STEM английски език насърчава развитието на творческия потенциал на учениците по множество начини, включително чрез практически дейности, представяне на различни артистични форми и насърчаване на творческото мислене и работа у учениците.

КОМУНИКАЦИЯ

Комуникацията е социален процес, при който се обменя информация, за да се предаде смисъл и да се постигнат желаните резултати. Това означава, че тя приема много форми, например участие в разговор или дебат, изнасяне на презентация, писане на писмо и четене на книга. Подходът в STEM английски език отразява това разбиране и предоставя на учениците разнообразни възможности за участие в реални комуникативни дейности и за изграждане на реални умения за ораторско майсторство и комуникация. Тези умения ще гарантират, че учениците ще изградят увереност в общуването и познания за техниките и езика, които са важни качества за бъдещото им обучение.

КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ

Критичното мислене е умението да се използват доказателства – като поредица от наблюдения или събрана информация – за формиране на аргументи, методи или решаване на проблеми. Този процес може да бъде разгледан през четири основни стъпки: събиране, създаване, анализ и усъвършенстване.

В STEM English ние насърчаваме учениците да развиват своите умения за критично мислене. Предоставяме им възможности да събират и идентифицират необходимите доказателства, да формулират аргументи или методи, да оценяват техните силни и слаби страни, както и да предлагат варианти за тяхното подобрение.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сътрудничеството представлява процес на съвместна работа с цел постигане на общи цели, като се основава на координация и взаимозависимост. Този процес може да се разгледа през три основни аспекта: междуличностно общуване, управление на задачи и разрешаване на конфликти.​​

В програмата STEM  английски език  ние предоставяме на учениците различни възможности за участие в колаборативни дейности, които им помагат да развият тези ключови умения.

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОФЕСИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО

STEM английски език внедрява иновативен подход във всяка част от своята учебна програма, като прилага метода на интегрираното езиково обучение (CLIL). Чрез този метод, учениците изучават английския език в контекста на други дисциплини като наука, технологии, инженерство, изкуство и дизайн, и математика (STEAM). Това подобрява дълбочината на тяхното разбиране, като ги излага на езика чрез практически приложими и интересни теми.

Този подход е особено мотивиращ за учениците, тъй като те изучават английския език в един по-значим и релевантен за тях контекст. Те могат да използват своите предишни знания по даден предмет, за да улеснят разбирането си и да останат ангажирани с учебния процес. Изучаването на английски език чрез предметите на STEAM не само поддържа интереса им, но и им помага да развият ключови умения, които ще им бъдат от полза в бъдещото им образование и кариера.

ГРАМАТИКА ЧРЕЗ КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ

STEM английски език използва индуктивен (базиран на самостоятелно откриване) метод за преподаване на граматика, което означава, че учениците се предоставят с възможността да открият граматичните правила сами. Този процес се постига чрез представяне на нови граматични структури в контекст, който е запоминаем и помага на учениците в процеса на учене. След това примерни изречения се предоставят в реален контекст, за да се уверим, че учениците разбират. Ключовият елемент в този подход се базира на развиването на критичните мисловни умения на учениците, които анализират информация, идентифицират връзки и си припомнят предишни знания, за да усвоят и запомнят новите граматични образци. Фокусът в началната фаза на ученето е изграждането на увереност в английския език и разширяването на лексикона с акцент върху слушане и говорене

САМООЦЕНКА И САМООСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

STEM английски език използва подход, при който учениците се снабдяват със способността да оценяват своя напредък. Този метод на оценка се базира на идеята, че учениците могат да определят собствените си учебни цели и да преценяват своите постижения. По време на обучението си, този подход насърчава учениците и те естествено разбират какво да правят, когато срещнат трудности. Този процес на обучение на учениците да определят собствени цели и да оценяват своя напредък развива уменията им за рефлексия, което е важен аспект за тяхното бъдещо образование.

ФОНЕТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УВЕРЕНОСТ В ГОВОРЕНЕТО

STEM английски език използва синтетичен метод за преподаване на фонетика, което означава, че учениците учат звуковете по систематичен начин, като ги свързват с една буква или комбинация от букви. Новите звуци се учат чрез букви и примерни думи за тези звуци. Това е важно за учениците с ограничен опит с английски извън класната стая. Предоставянето на множество възможности за практика, както при възприемане, така и при производство на звуци, развива увереността в разбирането на говорения английски и владеенето на тези звуци по време на разговор.

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Последната дейност във всички проекти предоставя на учениците задачи, които те могат да изпълнят у дома. Тези задачи разширяват проекта и включват различни начини за стимулиране на децата да развиват ученето си извън класната стая. Те също така предоставят доказателства за усвояването на знанията на родителите чрез:

 • насърчаване на учениците да създадат нещо за дома;

 • поощрение да научат информация за живота на своите семейства и приятелите;

 • идеи за обучителни занимания със семейство и приятели, свързани с урока;

 • прилагане на усвоените умения и знания от урока в реални ситуации.

ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА

Ранното чуждоезиково обучение има редица ползи:

 • По-лесно усвояване на езика: Ранното обучение на чужд език им позволява да усвоят езика като част от ежедневието си, което улеснява и ускорява процеса на учене.

 • Подобряване на когнитивните умения: Ранното чуждоезиково обучение насърчава развитието на когнитивни умения като концентрация, памет и проблемно решаване.

 • Развиване на мултикултурна осведоменост: Децата, които учат чужд език рано, развиват по-рано уважение и разбиране към различни култури и обичаи.

 • По-добра комуникация: Ранното обучение на чужд език подобрява уменията за комуникация и помага на децата да станат поуверени в изразяването си на два или повече езика.

 • Подготовка за глобални възможности: Ученето на чужд език рано в живота им отваря врати към глобални възможности и по-широк кръг от кариерни избори в бъдеще.

Ранното чуждоезиково обучение е инвестиция в бъдещето на децата, която ги обогатява и подготвя за успешно участие в света.

Нашата иновативна STEM English програма е създадена, за да разпали любопитството за деца на възраст от 4 години

Image.jpeg

Не пропускайте възможността да предоставите на вашето дете инструментите за бъдещето. Запишете се сега!

Събудете потенциала на Вашето дете! Регистрирайте го сега  за БЕЗПЛАТЕН първи урок и му осигурете бъдещето, което заслужава!

Запишете се сега на БЕЗПЛАТЕН първи урок и нека приключението започне!​
 

Благодарим Ви !

bottom of page